Doç. Dr. Mustafa Göktuğ KAYA
Başmüfettiş - Hazine ve Maliye Bakanlığı
Misafir Öğretim Üyesi - KTO Karatay Üniversitesi
Üst Kurul Üyesi- İKSAD

Maliye Tarihi Ders Günlükleri

Maliye Tarihi

Bu Derste Neler Öğreneceğiz?

Maliye ilminin tarihsel süreç içinde gelişimi ve mali olayları ve kavramları tarihsel perspektifte yorumlayabilme bilgi ve yeteneğini kazandırmaktır.

Maliye tarihinin konusu, kapsamı ve genel olarak mali olaylar

Mali olayların geçirdiği tarihsel aşamalar: İlkçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ. Gelişen mali düşünce akımları.

İslam’da mali olaylar ve kamu gelirleri

Osmanlı İmparatorluğunda mali sistem; Kamu gelirleri, türleri ve özellikleri.

Osmanlı’da bütçe, hazine ve mali teşkilat

Batı toplumlarında mali olayların gelişimi: İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika’da maliyenin gelişim süreci.

Kamu giderlerinin özellikleri, türleri, toplam kamu giderleri içinde ağırlıkları.

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu gelirleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu giderleri, bütçe ve hazine işlemleri

Cumhuriyet döneminde 1918-1930 döneminde izlenen maliye olayları

1930-1939 Döneminde izlenen maliye olayları

1940-1960 Dönemi maliye politikalarındaki gelişmeler

1960’tan günümüze maliye politikalarındaki gelişmeler

Ders Günlükleri